അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഉടുമ്പന്നൂർ

ഇ-മെയില്‍ : secretaryubr[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഉടുമ്പന്നൂർ
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045056
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-272041