അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കി-കഞ്ഞിക്കുഴി

ഇ-മെയില്‍ : idukkikanjikuzhygp[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഇടുക്കി-കഞ്ഞിക്കുഴി
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045068
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-239210