അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അടിമാലി

ഇ-മെയില്‍ : adimaligp[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അടിമാലി
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045012
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04864-222160