അടയ്ക്കുക

റവന്യൂ

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

റവന്യൂ
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
തഹസിൽദാർ ഉടുമ്പൻചോല തഹസിൽദാർ ഉടുമ്പൻചോല tlkudm.ker@nic.in 9447023809 04868-232050 04868-232050 താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഉടുമ്പൻചോല നെടുങ്കണ്ടം പി ഓ
തഹസിൽദാർ ദേവികുളം തഹസിൽദാർ ദേവികുളം tlkdvm.ker@nic.in 9447026414 04865-264231 04865-264231 താലൂക്ക് ഓഫീസ് ദേവികുളം
റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ഇടുക്കി റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ഇടുക്കി rdo.idukki@kerala.gov.in 9447184231 04862-232231 04862-232231 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ഇടുക്കി ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ഇടുക്കി foidk.ker@nic.in 8547610070 04862-232366 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇലക്ഷൻ ഇടുക്കി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഇലക്ഷൻ ഇടുക്കി edcidk.ker@nic.in 8547610064 04862-233037 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ ആർ & എൽ എ) ഇടുക്കി ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ ആർ & എൽ എ) ഇടുക്കി lridk.ker@nic.in 8547610065 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഇടുക്കി അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് admidk.ker@nic.in 9446303036 04862-233056 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (റവന്യൂ റിക്കവറി) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (റവന്യൂ റിക്കവറി) rridk.ker@nic.in 8547610063 04862-232366 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല 685603
ജില്ലാ കളക്ടർ ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ ഇടുക്കി dcidk.ker@nic.in 9447032252 04862-233101 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, പൈനാവ് പി ഓ കുയിലിമല
തഹസിൽദാർ തൊടുപുഴ തഹസിൽദാർ തൊടുപുഴ tlktdp.ker@nic.in 9447029503 04862-222503 04862-222503 താലൂക്ക് ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ തൊടുപുഴ