അടയ്ക്കുക

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈൽ നമ്പർ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ ഫാക്സ് നമ്പർ വിലാസം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടിമാലി സെക്രട്ടറി bdoadimali@gmail.com 8281040555
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടിമാലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് bdoadimali@gmail.com 8281040355
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടിമാലി പ്രസിഡന്റ് bdoadimali@gmail.com 8281040155
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അഴുത പ്രസിഡന്റ് azhuthabdo@gmail.com 8281040156
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അഴുത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് azhuthabdo@gmail.com 8281040356
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അഴുത സെക്രട്ടറി azhuthabdo@gmail.com 8281040556
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ദേവികുളം സെക്രട്ടറി bdodvklm@yahoo.co.in 8281040557
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ദേവികുളം പ്രസിഡന്റ് bdodvklm@yahoo.co.in 8281040157
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ദേവികുളം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് bdodvklm@yahoo.co.in 8281040357
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇളംദേശം സെക്രട്ടറി bdoeldm@gmail.com 8281040558