അടയ്ക്കുക

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം – പൂർണം

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം – പൂർണം
Sl No Name LAC Date Document
1 എ രാജ 88-ദേവികുളം 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
2 ഡി കുമാർ 88-ദേവികുളം 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
3 GANESEN S 88-ദേവികുളം 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
4 എ സി ബിജു/td>

89-ഉടുമ്പൻചോല 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
5 ഇ എം അഗസ്തി 89-ഉടുമ്പൻചോല 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
6 എം എം മണി 89-ഉടുമ്പൻചോല 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
7 സന്തോഷ് മാധവൻ 89-ഉടുമ്പൻചോല 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
8 കെ ഐ ആൻ്റണി 90-തൊടുപുഴ 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
9 എം റ്റി തോമസ് 90-തൊടുപുഴ 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
10 പി ജെ ജോസഫ് 90-തൊടുപുഴ 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
11 പാർഥസാരഥി 90-തൊടുപുഴ 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
12 റ്റി ആർ ശ്രീധരൻ 90-തൊടുപുഴ 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
13 LEETHESH P T 90-തൊടുപുഴ 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
14 SHYAMRAJ P 90-തൊടുപുഴ 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
15 ബാബു വർഗീസ് 91-ഇടുക്കി 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
16 ബിജേഷ് 91-ഇടുക്കി 22.06.2021 ഡൌൺലോഡ്
17 ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് 91-ഇടുക്കി 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
18 റോഷി അഗസ്റ്റിൻ 91-ഇടുക്കി 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
19 SAJEEV A D 91-IDUKKI 22.06.2021 ഡൌൺലോഡ്
20 സംഗീത വിശ്വനാഥൻ 91-ഇടുക്കി 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
21 വിൻസെന്റ് ജേക്കബ് 91-ഇടുക്കി 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
22 സിറിയക് തോമസ് 92-പീരുമേട് 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
23 വാഴൂർ സോമൻ 92-പീരുമേട് 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
24 P K GOPALAKRISHNAN 92-പീരുമേട് 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്
25 SREENAGARI RAJAN 92-പീരുമേട് 26.05.2021 ഡൌൺലോഡ്