അടയ്ക്കുക

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം

സ്ഥാനാർത്ഥി ചെലവ് സംഗ്രഹം- ജനറൽ ഇലക്‌ഷൻ 2021
Sl No Name LAC Date Document
1 എ രാജ 88-ദേവികുളം 25.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
2 ഡി കുമാർ 88-ദേവികുളം 25.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
3 എ സി ബിജു 89-ഉടുമ്പൻചോല 25.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
4 ഇ എം അഗസ്തി 89-ഉടുമ്പൻചോല 25.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
5 എം എം മണി 89-ഉടുമ്പൻചോല 25.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
6 സന്തോഷ് മാധവൻ 89-ഉടുമ്പൻചോല 25.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
7 കെ ഐ ആൻ്റണി 90-തൊടുപുഴ 24.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
8 എം റ്റി തോമസ് 90-തൊടുപുഴ 24.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
9 പി ജെ ജോസഫ് 90-തൊടുപുഴ 24.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
10 പാർഥസാരഥി 90-തൊടുപുഴ 24.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
11 റ്റി ആർ ശ്രീധരൻ 90-തൊടുപുഴ 24.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
12 ബാബു വർഗീസ് 91-ഇടുക്കി 23.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
13 ബിജേഷ് 91-ഇടുക്കി 23.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
14 ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് 91-ഇടുക്കി 23.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
15 റോഷി അഗസ്റ്റിൻ 91-ഇടുക്കി 23.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
16 സംഗീത വിശ്വനാഥൻ 91-ഇടുക്കി 23.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
17 വിൻസെന്റ് ജേക്കബ് 91-ഇടുക്കി 23.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
18 സിറിയക് തോമസ് 92-പീരുമേട് 24.03.2021 ഡൌൺലോഡ്
19 വാഴൂർ സോമൻ 92-പീരുമേട് 24.03.2021 ഡൌൺലോഡ്