അടയ്ക്കുക

ഓഫീസുകളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ വിലാസം ലൊക്കേഷൻ ഫോൺ നമ്പർ ഇ മെയിൽ വിലാസം
1 ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, മൂന്നാം നില,മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി 685584 തൊടുപുഴ 04862-222099 dairyddtdpa[at]yahoo[dot]in
2 ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫീസർ ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ്,മൂന്നാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,തൊടുപുഴ 685584 തൊടുപുഴ 04862-220596 qcoidukki[at]gmail[dot]com
3 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ, ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് തൊടുപുഴ ,കോലാനി പി ഒ കോലാനി 04862-229306 deotdpa[at]gmail[dot]com
4 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ, ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്, നെടുങ്കണ്ടം നെടുങ്കണ്ടം 04868-233213 deonedumkandom[at]gmail[dot]com
5 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ, ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്, പീരുമേട് പീരുമേട് 04869-232890 deopeermade[at]gmail[dot]com
6 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ, ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് തടിയമ്പാട് പി ഒ തടിയമ്പാട് 04862-235060 deoidukki[at]gmail[dot]com
7 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ, ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്, അടിമാലി പി ഒ അടിമാലി 04864-222262 dairyofficeadimali[at]gmail[dot]com
8 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ, ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ,ഇളംദേശം ,ആലക്കോട് പി ഒ ആലക്കോട് 04862-267110 deoelamdesam[at]gmail[dot]com
9 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ, ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ദേവികുളം പി ഒ ദേവികുളം 04865-264045 dairyofficemunnar[at]gmail[dot]com
10 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ, ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്, വാത്തിക്കുടി, തോപ്രാംകുടി പി ഒ തോപ്രാംകുടി 04868-264230 desuvathikudy[at]gmail[dot]com
11 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസർ, ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ്, കട്ടപ്പന,വാഴവര പി ഒ വാഴവര 04868-278300 desukattappana1988[at]gmail[dot]com