അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി – ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടിക 05/04/2024 കാണുക (4 MB)
ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി – ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടിക 04/04/2024 കാണുക (2 MB)
ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി – ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടിക 03/04/2024 കാണുക (1 MB)
കോട്ടെഷൻ (പന്തൽ) 03/04/2024 കാണുക (954 KB)
കെ.എസ്.ഇ.ബി. രാമക്കൽമേട് ഗ്രീൻ എനർജി കോറിഡോർ നിർമല സിറ്റി കട്ടപ്പന വില്ലേജ്- എസ്.ഐ.എ. പഠനം കരട് റിപ്പോർട്ട് 23/03/2024 കാണുക (3 MB)
ഫോം 12D – തമിഴ് 13/03/2024 കാണുക (82 KB)
ഫോം 12D ഉദ്ധരണി 14/03/2024 കാണുക (216 KB)
വീഡിയോഗ്രാഫി ഉദ്ധരണി 14/03/2024 കാണുക (360 KB)
തങ്കമണി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വികസനം കാമാക്ഷി പഞ്ചായത്ത് – എസ്.ഐ.എ. പഠനം ഏജൻസിയെ നിയമിച്ചത് – 4(1) വിജ്ഞാപനം 12/03/2024 കാണുക (249 KB)
കെ.എസ്.ഇ.ബി. രാമക്കൽമേട് ഗ്രീൻ എനർജി കോറിഡോർ നിർമല സിറ്റി കട്ടപ്പന വില്ലേജ്- എസ്.ഐ.എ. പഠനം ഏജൻസിയെ നിയമിച്ചത് – 4(1) വിജ്ഞാപനം 12/03/2024 കാണുക (197 KB)