അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 02 മേയ് 2023 02/05/2023 കാണുക (91 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 30 ഏപ്രിൽ 2023 29/04/2023 കാണുക (106 KB)
ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 23/03/2023 കാണുക (89 KB)
ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം, കരട് വോട്ടർ പട്ടിക 24/01/2023 കാണുക (2 MB)
ഇതര ഫയൽ : കാണുക (2 MB)
ഡൗൺലോഡ് ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർ അപേക്ഷ ഫോം 04/01/2023 കാണുക (381 KB)
ഇടുക്കി ജില്ല ഹാൻഡ്‌ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള വിജ്ഞാപനം 04/01/2023 കാണുക (545 KB)
മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – ഗസറ്റ് 05/12/2022 കാണുക (330 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 12 നവംബർ 2022 11/11/2022 കാണുക (76 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 03 നവംബർ 2022 03/11/2022 കാണുക (106 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 18 ഒക്‌ടോബർ 2022 18/10/2022 കാണുക (104 KB)