അടയ്ക്കുക

ജനപ്രതിനിധികൾ

പാർലമെന്റ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ
പേര് മണ്ഡലം ഇ-മെയിൽ വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ഫോട്ടോ
ശ്രീ (അഡ്വ.) ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഇടുക്കി deankuriakosemp[AT]gmail[DOT]com 9447877369 ശ്രീ (അഡ്വ.) ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്
നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ
പേര് മണ്ഡലം ഇ-മെയിൽ വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ഫോട്ടോ
ശ്രീ എം. എം. മാണി ഉടുമ്പൻചോല mmmani@niyamasabha.nic.in 04865-265305(R ),
0471-2333160(O),
9447512082
ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ - എം എം മണി
ശ്രീ. എ. രാജ ദേവികുളം (പട്ടികജാതി) devikulam-mla@niyamasabha[dot]nic[dot]in 9447051410 ദേവികുളം എംഎൽഎ - ശ്രീ. എ. രാജ
ശ്രീ പി ആർ ജെ ജോസഫ് തൊടുപുഴ pjjoseph@niyamasabha.nic.in 9495766600 തൊടുപുഴ എംഎൽഎ - ഷീ. പി ജെ ജോസഫ്
ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഇടുക്കി roshyaugustine@niyamasabha.nic.in 0471-2512262(O)
9447021314
ഇടുക്കി എംഎൽഎ - ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ
ശ്രീ. വാഴുർ സോമൻ പീരുമേട് vazhoorsoman@niyamasabha.nic.in 9447456639 പീരുമേട് എംഎൽഎ - ശ്രീ. വാഴുർ സോമൻ