അടയ്ക്കുക

ബന്ധപ്പെടുക

പൊതു നിരീക്ഷകൻ
നമ്പർ മണ്ഡലം പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ
1 88-ദേവികുളം ശ്രീ. ചന്ദർ ഗെൻഡ് ഐ. എ. എസ്. 9814211333 chander.gaind@yahoo.co.in
2 89-ഉടുമ്പൻചോല ശ്രീ. സുരേന്ദ്ര സിംഗ് ഐ. എ. എസ്. 9431142222 jsss-msje@nic.in
3 90-തൊടുപുഴ ശ്രീ. ചന്ദർ ഗെൻഡ് ഐ. എ. എസ്. 9814211333 chander.gaind@yahoo.co.in
4 91-ഇടുക്കി ശ്രീ. സുരേന്ദ്ര സിംഗ് ഐ. എ. എസ്. 9431142222 jsss-msje@nic.in
5 92-പീരുമേട് ശ്രീ. സുരേന്ദ്ര സിംഗ് ഐ. എ. എസ്. 9431142222 jsss-msje@nic.in
പോലീസ് നിരീക്ഷകൻ
നമ്പർ മണ്ഡലം പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ
1 88-ദേവികുളം ശ്രീ. ബി എസ് ധ്രുവ് ഐ. പി. എസ്. 9479249001 bs.dhruw@gov.in
2 89-ഉടുമ്പൻചോല ശ്രീ. ബി എസ് ധ്രുവ് ഐ. പി. എസ്. 9479249001 bs.dhruw@gov.in
3 90-തൊടുപുഴ ശ്രീ. ബി എസ് ധ്രുവ് ഐ. പി. എസ്. 9479249001 bs.dhruw@gov.in
4 91-ഇടുക്കി ശ്രീ. ബി എസ് ധ്രുവ് ഐ. പി. എസ്. 9479249001 bs.dhruw@gov.in
5 92-പീരുമേട് ശ്രീ. ബി എസ് ധ്രുവ് ഐ. പി. എസ്. 9479249001 bs.dhruw@gov.in
ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ
നമ്പർ പേര് പദവി ഓഫീസ് ഓഫീസ് നമ്പർ താമസസ്ഥലം ഫാക്സ് നമ്പർ. മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ
1 ശ്രീ എച്ച് ദിനേശൻ ഐ എ എസ് ജില്ലാ കളക്ടർ കളക്ടറേറ്റ് ഇടുക്കി 04862233103 04862 233001 04862233101 9447032252 dcidk.ker@nic.in
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ
നമ്പർ പേര് പദവി ഓഫീസ് നമ്പർ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ
1 വൃന്ദാ ദേവി എൻ ആർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ 04862233037 9847825605 8547610064 edcidukki@gmail.com
റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ
നമ്പർ മണ്ഡലം പേര് പദവി ഓഫീസ് ഓഫീസ് നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ
1 88-ദേവികുളം പ്രേംകൃഷ്ണൻ എസ് സബ് കളക്ടർ ആർ‌ ഡി‌ ഒ ഓഫീസ്, ദേവികുളം 04865264222 9447026452 rdo.devikulam@kerala.gov.in
2 89-ഉടുമ്പൻചോല ബിന്ദു എസ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (റെവന്യൂ റിക്കവറി) കളക്ടറേറ്റ്, ഇടുക്കി 04862232366 8547610063 rridk.ker@nic.in
3 90-തൊടുപുഴ അനിൽ ഊമ്മെൻ റെവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ ആർ‌ ഡി‌ ഒ ഓഫീസ്, ഇടുക്കി 04862232231 9447184231 rdo.idukki@kerala.gov.in
4 91-ഇടുക്കി ജോളി ജോസഫ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ ആർ & എൽ എ) കളക്ടറേറ്റ് , ഇടുക്കി 04862232366 8547610065 lridk.ker@nic.in
5 92-പീരുമേട് എലിസബത്ത് മാത്യൂസ് അസി.കാര്ഡാമോം സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫീസർ കാര്ഡാമോം സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫീസ്, കുമിളി 04869224034 8547610066 acsospringvally@gmail.com
അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ
നമ്പർ മണ്ഡലം പേര് പദവി ഓഫീസ് ഓഫീസ് നമ്പർ. മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ
1 88-ദേവികുളം എൻ ആർ ആനന്ദൻ ബിഡിഓ ദേവികുളം ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ദേവികുളം 04865264201 8281040557 bdodvklm@yahoo.co.in
2 89-ഉടുമ്പൻചോല ഷെരിഫ് കെ.യു ബിഡിഓ നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ്, നെടുങ്കണ്ടം 04868232060 8281040561 bdondkm@gmail.com
3 90-തൊടുപുഴ എം.ജി റീത്തി ബിഡിഓ തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, തൊടുപുഴ 04862222464 8281040562 bdothodupuzha@gmail.com
4 91-ഇടുക്കി ഹർഷൻ എസ് ബിഡിഓ ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, ഇടുക്കി 04862235290 8281040559 bdoidk@gmail.com
5 92-പീരുമേട് പി.എൻ സുജിത് ബിഡിഓ അഴുത ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ്, അഴുത 04869232059 8281040556 azhuthabdo@gmail.com
ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
നമ്പർ പേര് പദവി ഓഫീസ് ഓഫീസ് നമ്പർ. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ
1 ജോസ്‌കുട്ടി കെ എം ഇ ആർ ഓ & തഹസിൽദാർ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, തൊടുപുഴ 4862222503 9447356359 9447029503
2 രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ഇ ആർ ഓ & തഹസിൽദാർ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ദേവികുളം 4865264231 9946601893 9447026414
3 നിജു കുര്യൻ ഇ ആർ ഓ & തഹസിൽദാർ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ഉടുമ്പൻചോല 4868232050 9447391090 9447023809
4 സതീശൻ കെ എസ് ഇ ആർ ഓ & തഹസിൽദാർ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, പീരുമേട് 4869232077 9496450338 9447023597
5 സുനിൽ മാത്യു ഇ ആർ ഓ & തഹസിൽദാർ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ഇടുക്കി 4862235361 9446141105 8547618434
അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
നമ്പർ പേര് പദവി ഓഫീസ് ഓഫീസ് നമ്പർ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ
1 മനോജ്‌കുമാർ കെ എസ് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഇലക്ഷൻ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, തൊടുപുഴ 9495849757 9495849757
2 രാജീവ് എം ആർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഇലക്ഷൻ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ദേവികുളം 9947312335 9947312335
3 നന്ദകുമാരൻ പിള്ളൈ ആർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഇലക്ഷൻ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ഉടുമ്പൻചോല 9778040870 9778040870
4 അജിമോൻ ടി പി ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഇലക്ഷൻ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, പീരുമേട് 8330044853 8330044853
5 പി ആർ അഭിലാഷ് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഇലക്ഷൻ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ഇടുക്കി 9895162139 9895162139