അടയ്ക്കുക

പരിശീലന സാമഗ്രികൾ

സിവിജിൽ സിറ്റിസൺ ആപ്പ് യൂസർ മാന്വൽ : ഡൌൺലോഡ്

പോളിംഗ് ഓഫീസർമാർക്കുള്ള പോൾ മാനേജറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ : കാണുക

സുവിധയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമനിർദ്ദേശത്തിനായി സത്യവാങ്മൂലം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം: കാണുക

സുവിധ - അനുമതികൾ: കാണുക