അടയ്ക്കുക

നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ

ഓഫീസ് വിവരം
ജില്ലാ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഓഫീസർ
നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കുയിലിമല
പൈനാവ് പി ഒ, ഇടുക്കി, പിൻ – 685603
ഫോൺ: 0462-232543
ഇ-മെയിൽ: keridk[at]nic[dot]in