അടയ്ക്കുക

താമസ സൗകര്യം (ഹോട്ടല്‍/ റിസോര്‍ട്ട് )

 

സ്ഥലം പേര് & വിലാസം വിവരങ്ങൾക്ക് തരംതിരിവ് ടൈപ്പ് മുറികളുടെ എണ്ണം ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള താരിഫ്
മൂന്നാർ ഫോർട്ട് മൂന്നാർ, ചിന്നക്കനാൽ പി.ഓ, ചിന്നക്കനാൽ, 685618 royalgroup[at]elh[dot]net,
www.fortmunnar.com,
4868249311,
9447079018
2 സ്റ്റാർ ഡബിൾ നോൺ എ/സി 26 7000
സ്യൂട്ട് 3 7500
മൂന്നാർ ഹോട്ടൽ എസ്.എൻ, കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽസ്, എ എം റോഡ്, മൂന്നാർ snannex[at]rediffmail[dot]com,
www.snmunnar.com,
04865-230212, 8547875367
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 32 1500
മൂന്നാർ കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽസ്, എ എം റോഡ്, മൂന്നാർ പി . ഓ www.cloudsvalley.com,
mail[at]cloudsvalley[dot]com,
4865230687
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 51 4000
മൂന്നാർ എലിസിയം ഗാർഡൻ , ടോപ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ്, മൂന്നാർ www.elysiumgarden.com,
info[at]elysiumgarden[dot]com,4865230510
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 20 3250
മൂന്നാർ അർച്ചന റസിഡൻസി, എം എസ് എ റോഡ്, മൂന്നാർ archanaresidency.com,
archanamunnar[at]gmail[dot]com,
04865-230286,9388360040
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 21 2950
സ്യൂട്ട് 3 5200
മൂന്നാർ റോയൽ റിട്രീറ്, കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽസ്, മൂന്നാർ www.royalretreat.co.in,
royalretreatmunnar[at]gmail[dot]com,
4865230240,8281611000
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 15 2500
സ്യൂട്ട് 1 3500
മൂന്നാർ ഹോട്ടൽ എമറാൾഡ് ഇൻ സൈലൻറ് വാലി റോഡ്, മൂന്നാർ www.emeraldinnmunnar.com,
emeraldinnmunnart[at]gmail[dot]com,
4865230062
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 19 1500
മൂന്നാർ ദേവോൺഷയർ ബാരൻസ് ലെയ്സ് ഹോട്ടൽ, ആറ്റുകാട് വാട്ടർഫാൾ റോഡ്, പള്ളിവാസൽ പി .ഓ, മൂന്നാർ www.devonshiregreens.com,
reservation[at]devonshiregreens[dot]com,
04865-230011,9048300022
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 38 6000
സ്യൂട്ട് 2 12000
മൂന്നാർ ടി & യൂ ലെയ്‌സർ ഹോട്ടൽ, മാട്ടുപ്പെട്ടി റോഡ്, മൂന്നാർ www.tanduleisurehotel.com,
sales[at]tanduleisurehotel[dot]com,
04865-233081
3 സ്റ്റാർ ഡബിൾ നോൺ എ/സി 26 4500
സ്യൂട്ട് 3 8000
മറ്റുള്ളവ 1 11000
മൂന്നാർ ചന്ദന റസിഡൻസി, മറയൂർ www.chandanaresorts.com,
chandanaresorts[at]gmail[dot]com,
4865252221
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 26 1500
മൂന്നാർ ക്ലൗഡ്സ് വാലി ലെയ്‌സർ ഹോട്ടൽ, കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽസ്, എസ് എ റോഡ്, മൂന്നാർ www.cloudsvalley.com,
mail[at]cloudsvalley[dot]com,
4865230687
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 51 4000
മൂന്നാർ ഹിൽ വ്യൂ, കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, മൂന്നാർ www.hillviewmunnar.com,
reservations[at]hillviewmunnar[dot]com,
4865230567
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 50 2500
Munnar ലെ സെലെസ്റ്റിയും, ടി കൗണ്ടി, മൂന്നാർ www.lecelestium.com,
mail[at]lecelestium[dot]com,
9961113000,9567997777
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 36 2500
സ്യൂട്ട് 1 6000
മൂന്നാർ സൺ മൗണ്ട് വ്യൂ രണ്ടാം മൈൽ, പള്ളിവാസൽ munnarsunmountview.com,
sunmountview[at]gmail[dot]com,
04865-263233,9447023957
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 15 1500
മൂന്നാർ ഗ്രീൻ റൈഡ് ഹോളിഡേ ഹോം, എൻ.എച്ച് റോഡ്, സെൻട്രൽ മൂന്നാർ www.greenridge.com,
greenridgemunnar[at]gmail[dot]com,
4865232481
2 സ്റ്റാർ ഡബിൾ നോൺ എ/സി 40 2900
മൂന്നാർ ഫോർട്ട് മൂന്നാർ, ചിന്നക്കനാൽ പി .ഓ, ചിന്നക്കനാൽ, മൂന്നാർ www.fortmunnar.com,
royalgroup[at]elh[dot]net,
4868249311,9447079018
2 സ്റ്റാർ ഡബിൾ നോൺ എ/സി 26 7000
സ്യൂട്ട് 3 7500
മൂന്നാർ ഓക്ക് ഫീൽഡ്സ്, ബിസോൺവല്ലേ റോഡ്, പോതമേട് വഴി, മൂന്നാർ www.oakfieldresorts.com,
munnaroakfields[at]gmail[dot]com,
4865230373
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 36 4000
മൂന്നാർ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് മൂന്നാർ, ചിന്നക്കനാൽ പി .ഓ, ചിന്നക്കനാൽ gatewayinnhotels[at]gmail[dot]com,
4868249966,9745181818
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 20 900
മൂന്നാർ ഐസക് റസിഡൻസി, മാട്ടുപ്പെട്ടി റോഡ്, മൂന്നാർ പി .ഓ www.issacsresidency.com,
residencymunnar[at]gmail[dot]com,
04865-230501
3 സ്റ്റാർ ഡബിൾ നോൺ എ/സി 30 3500
സ്യൂട്ട് 2 8000
മൂന്നാർ ധന്യശ്രീ ,ധന്യശ്രീ ജംഗ്ഷൻ,1848A, ചില്ലിങ് പ്ലാന്റ് റോഡ്, ബിഹൈൻഡ് ഗവെർന്മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസ്, മൂന്നാർ www.dhanyasree.com,
dhanyasreehotels[at]rediffmail[dot]com,
04865-232552
 ലഭ്യമല്ല ഡബിൾ നോൺ എ/സി 23 1250