അടയ്ക്കുക

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ഈ വെബ്സൈറ്റ് രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും, വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫൊർമാറ്റിക്സ് സെന്ററും പരിപാലിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമാണ്.
ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് keridk[at]nic[dot]in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ വെബ് ഇൻഫൊർമേഷൻ മാനേജർക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്.
ഉള്ളടക്കം, രൂപകല്പന, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം:
ജില്ലാ ഇൻഫൊർമാറ്റിക്സ് ഓഫീസർ
നാഷണൽ ഇൻഫൊർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
പൈനാവ് പി.ഒ.
ഇടുക്കി, കേരളം
പിൻ 685603