അടയ്ക്കുക

കളക്ടറുടെ പ്രൊഫൈൽ

ശീമതി ഷീബാ ജോർജ്, ഐ എ എസ്

ശീമതി ഷീബ ജോർജ്, ഐ എ എസ് (ജില്ലാ കളക്ടർ & ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് )
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ
എംകോം ഫിനാൻസ്
സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസ്
സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ്
ബന്ധപ്പെടുക
ജില്ലാ കളക്ടർ, കുയിലിമല, പിനാവ് പി.ഒ, ഇടുക്കി, കേരളം , പിൻ – 685 603
ഇമെയിൽ : dcidk.ker[at]nic.in
ടെലിഫോൺ (ഓഫീസ്): 04862-233103
ടെലിഫോൺ (താമസസ്ഥലം): 04862-233001
ഫാക്സ് (ഓഫീസ്) : 04862-233101
ഫാക്സ് (താമസസ്ഥലം): 04862-233001