അടയ്ക്കുക

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് (KSWAN)

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് (KSWAN)
ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഇടുക്കി
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കുയിലിമല
പൈനാവ് പി ഒ, ഇടുക്കി, പിൻ – 685603
ഫോൺ: 7034388832

കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഐ റ്റി മിഷൻ
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ റ്റി ഡിപ്പാർട്മെൻറ്, കേരളാ സർക്കാർ
ഹെൽപ് ഡെസ്ക് നമ്പർ : 18004256171