അടയ്ക്കുക

കെ.എസ്.ഡബ്ല്യു.എം.പി

kswmp

 

കേരള ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി

കേരളത്തിലെ പട്ടണങ്ങളും നഗരങ്ങളും വൃത്തിയുള്ളതും ജീവിക്കാൻ യോഗ്യവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായുള്ള സ്ഥാപന, സേവന വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് കേരള ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലോകബാങ്കിന്റെയും ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബാങ്കിന്റെയും (എഐഐബി) ഈ പദ്ധതിയിൽ കേരള സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ഇത് ഖരമാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മികച്ച രീതികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 93 നഗര തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളെ (87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും 6 കോർപ്പറേഷനുകളും) ഈ പദ്ധതി പിന്തുണയ്ക്കും

പേജ് ലിങ്കുകള്‍

വെബ് സൈറ്റ് : https://kswmp.org
ഫേസ്ബുക് : https://www.facebook.com/keralaswmp
ഫേസ്ബുക് ഗ്രൂപ്പ് : https://www.facebook.com/groups/keralaswmp/edit
ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം : https://www.instagram.com/keralaswmp/
ട്വിറ്റെര്‍ : https://twitter.com/keralaswmp
യുട്യൂബ് : https://www.youtube.com/@keralaswmp

മാറ്റം നമ്മളില്‍ നിന്നും തുടങ്ങട്ടെ!!