അടയ്ക്കുക

ഇലക്ഷൻ- പെട്ടെന്ന് നോക്കാവുന്ന ലിങ്കുകള്‍

പെരുമാറ്റച്ചട്ടം / ചെലവ് എന്നിവയുടെ ലംഘനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സിവിജിൽ സിറ്റിസൺ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ

ഡൗൺലോഡ് സി വിജിൽ സിറ്റിസൺ മൊബൈൽ ആപ്പ്

അനുമതികൾക്കും നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് – https://suvidha.eci.gov.in/

ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ – https://eci.gov.in/

ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ, കേരള - http://www.ceo.kerala.gov.in/