അടയ്ക്കുക

ശ്രീ. അർജ്ജുൻ പാണ്ട്യൻ. ഐ എ എസ്

Arjun Pandian IAS

ഓഫീസ് ജില്ല വികസന കമ്മിഷണർ, ജില്ല പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, കുയിലിമല, പൈനാവ്

ഇ-മെയില്‍ : ddcidukki[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ല വികസന കമ്മിഷണർ
ഫോണ്‍ : +918547615005