അടയ്ക്കുക

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , ഡബിൾ കട്ടിങ്

അക്ഷയ ഇ കേന്ദ്രം , ഡബിൾ കട്ടിങ് , നായരുപാറ പി ഓ, ഇടുക്കി 685602

ഇ-മെയില്‍ : akshayadoublecuttingidk070[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 9744090197