അടയ്ക്കുക

ബാങ്കുകള്‍

അലഹബാദ് ബാങ്ക്,തൊടുപുഴ

കെ.പി വർക്കി'സ് മാൾ,റോട്ടറി ജംഗ്ഷൻ,തൊടുപുഴ,ഇടുക്കി - 685584 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- ALLA0212843

ഇ-മെയില്‍ : br[dot]thodupuzha[at]allahabadbank[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862221210
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.allahabadbank.in
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ആക്സിസ് ബാങ്ക്,തൊടുപുഴ

X/72, എ & ബി ,റബര് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ,തൊടുപുഴ ,ഇടുക്കി -685584 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- UTIB0000393

ഇ-മെയില്‍ : thodupuzha[dot]branchhead[at]axisbank[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862229940
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.axisbank.com/
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ആക്സിസ് ബാങ്ക്,തൊടുപുഴ

റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ബിൽഡിംഗ്, ഓപ്പോസിറ്റു മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,തൊടുപുഴ,ഇടുക്കി -685584 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- UTIB0000393

ഇ-മെയില്‍ : thodupuzha[dot]branchhead[at]axisbank[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862229941
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.axisbank.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ആന്ധ്ര ബാങ്ക് ,തൊടുപുഴ

വെള്ളരിങ്ങാട്ടു ടവർ 'സ് ,ബെപാസ്സ്‌ ജംഗ്ഷൻ,തൊടുപുഴ,ഇടുക്കി - 685584 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- ANDB0001217

ഇ-മെയില്‍ : bmblr1217[at]andhrabank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862227910
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://andhrabank.in/
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ഇടുക്കി ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് , ഇടുക്കി

ഇടുക്കി ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ,പി ബി നമ്പർ 2,ഇടുക്കി കോളനി പി .ഓ -685 602. ഇടുക്കി

ഇ-മെയില്‍ : idcb[at]idukkidcb[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862235291
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.idukkidcb.in
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്ക്

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്,കുമിളി

ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, സ്പ്രിങ് വാലി ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, 1 ആം മൈൽ , കുമിളി-685509 ; ഐ.എഫ്.എസ്‌.സി കോഡ് - IOBA0003789

ഇ-മെയില്‍ : iob3789[at]iob[dot]in
ഫോണ്‍ : 04869-223211
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.iob.in/
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്,തൊടുപുഴ

പുളിമൂട്ടിൽ പയനീയർ , മണക്കാട് ജംഗ്ഷൻ,പാല റോഡ് , തൊടുപുഴ , ഇടുക്കി -685584

ഇ-മെയില്‍ : iob1620[at]iob[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862221710
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.iob.in/
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്,തൊടുപുഴ

പുളിമൂട്ടിൽ പൈയനീയർ കൊമേർഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് ,പാല റോഡ് ,തൊടുപുഴ -685584 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- IDIB000T132

ഇ-മെയില്‍ : thodupuzha[at]indianbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862225020
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.indianbank.in
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ഇൻഡസ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ,തൊടുപുഴ

ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ , പുളിമൂട്ടിൽ , #7/444D & 7/444-D1, കോതയ്ക്കുന്നു ബൈപാസ് ,തൊടുപുഴ -685584 ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് -INDB0000991

ഇ-മെയില്‍ : harikrishnan[dot]niyer[at]indusind[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862229946
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.kotak.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ഇൻഡസ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക്,കട്ടപ്പന

ചാമത്തറയിൽ ബിൽഡിംഗ്,ഇടുക്കി കവല , കുട്ടിക്കാനം റോഡ് , കട്ടപ്പന-685508 ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് -INDB0000211

ഇ-മെയില്‍ : ktke[at]indusind[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868252470
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.indusind.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍