അടയ്ക്കുക

ദുരന്ത നിവാരണം

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ദുരന്ത നിവാരണം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് – വകുപ്പ്തല നിർദ്ദേശങ്ങൾ 19/10/2021 കാണുക (2 MB)
ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ്‌ 19/10/2021 കാണുക (4 MB)
ഓറഞ്ച് ബുക്ക് – ദുരന്ത നിവാരണം -2021 19/10/2021 കാണുക (6 MB)
ഇടുക്കി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ -19-10-2021: 11.00 AM 19/10/2021 കാണുക (3 MB)
ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കൽ മുന്നറിയിപ്പ്‌ 18/10/2021 കാണുക (2 MB)
ഇടുക്കി ഡാം – ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് – വകുപ്പ്തല നിർദ്ദേശങ്ങൾ 18/10/2021 കാണുക (3 MB)
പാംബ്ലാ ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ 12/10/2021 കാണുക (2 MB)
പാംബ്ലാ ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ 05/10/2021 കാണുക (378 KB)
കല്ലാർകുട്ടി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ 05/10/2021 കാണുക (371 KB)
മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ 03/12/2020 കാണുക (395 KB)