ജനസംഖ്യാകണക്ക്

ജനസംഖ്യാകണക്ക്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ജില്ലാ സെൻസസ് കൈപ്പുസ്തകം – ഭാഗം B 27/03/2018 കാണുക (3 MB)
ജില്ലാ സെൻസസ് കൈപ്പുസ്തകം – ഭാഗം A 27/03/2018 കാണുക (6 MB)