ദുരന്ത നിവാരണം

അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നമ്പറുകൾ

റവന്യൂ വകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ
1 ജില്ലാ കളക്ട്രേറ്റ് 4862 232242 ലഭ്യമല്ല
2 ജില്ലാ കളക്ടർ 4862 233101, 233001 (ക്യാമ്പ്) 9447032252
3 അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് 4862 233056, 232288 (ക്യാമ്പ്) 9446303036
4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA / LR) 4862 232366 8547610065
5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (RR) 4862 232366 8547610063
6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (തിരഞ്ഞെടുപ്പ്) 4862 233037 8547610064
7 റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ദേവികുളം 4865 264222 9447026452
8 റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ്, ഇടുക്കി 4862 232231 9447184231
9 തഹസിൽദാർ, തൊടുപുഴ 4862 222503 9447029503
10 തഹസിൽദാർ, ദേവികുളം 4865 264231 9447029503
11 തഹസിൽദാർ, പീരുമേട് 4869 232077 9447023597
12 തഹസിൽദാർ, ഉടുമ്പഞ്ചോല 4868 232050 9447023809
13 തഹസിൽദാർ, ഇടുക്കി 04862 235361 8547618434
പോലീസ് വകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ് 4862 232354
2 ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 4862 233006, 233004 (ക്യാമ്പ്)
3 അസി. കമാൻഡന്റ് (AR) ഇടുക്കി 4862 232343
4 വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ 4862 227727
5 സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഇടുക്കി 4862 232356
6 അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇടുക്കി 4862 232354
7 ജില്ലാ ക്രിമിനൽ റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി 4862 223953
8 ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ക്രിമിനൽ അന്വേഷണ വകുപ്പ്, ഇടുക്കി, തൊടുപുഴ 4862 223983
10 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, തൊടുപുഴ 4862 222272
11 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, മൂന്നാർ 4865 230382
12 ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, കട്ടപ്പന 4868 272350
13 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, തൊടുപുഴ 4862 222242
14 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കാളിയാർ 4862 245601
15 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കാഞ്ഞാർ 4862 252056
16 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, ഇടുക്കി 4862 232275
17 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കഞ്ഞിക്കുഴി 4862 239280
18 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, മൂന്നാർ 4865 231150
19 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, ദേവികുളം 4865 264350
20 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, അടിമാലി 4864 222186
21 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കട്ടപ്പന 4868 272969
22 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, നെടുങ്കണ്ടം 4868 233260
23 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, കുമളി 4869 223150
24 സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, പീരുമേട് 4869 232085
കൃഷി വകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ 4862 222428
2 അസി. മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഡയറക്ടർ 4868 273322
3 ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസ് 4862 252650
4 അസി. ഡയറക്ടർ, മണ്ണ് സർവേ 4862 227825
5 സംസ്ഥാന വിത്തു ഫാം, കരിമണ്ണൂർ 4862 214533
6 ജില്ലാ കാർഷിക ഫാം, അരീക്കുഴ 4862 278599
7 സംസ്ഥാന വെജിറ്റബിൾ ഫാം, വണ്ടിപ്പെരിയാർ 4869 253543
8 കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ തൊടുപുഴ 4868 224530
9 കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇളംദേശം 4862 261577
10 കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഇടുക്കി 4862 217144
11 കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കട്ടപ്പന 4868 252545
12 റബ്ബർ ബോർഡ് റീജിയണൽ ഓഫീസ്, തൊടുപുഴ 4862 222310
13 സ്പൈസസ് ബോർഡ്, നെടുങ്കണ്ടം 4868 237207
14 സെറിഫെഡ് ജില്ലാ ഓഫീസ് അടിമാലി 4864 222561
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസ് തൊടുപുഴ 4862 222894
2 അസി. ക്ഷീര വികസന ഡയറക്ടർ 4862 222099
3 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസ്, തടിയമ്പാട് 4862 235347
4 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസ്, കട്ടപ്പന 4868 278300
5 ക്ഷീരവികസന ഓഫീസ്, നെടുങ്കണ്ടം 4868 233213
സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 സംസ്ഥാന വെയർഹൗസ് ഓഫീസ് തൊടുപുഴ 4862 222592
2 ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫിസർ, കുയിലിമല 4862 232321
3 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് തൊടുപുഴ 4862 222515
4 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് ദേവികുളം 4865 264224
5 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് ഉടുമ്പൻചോല 4868 232079
6 താലൂക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് പീരുമേട് 4869 232066
ആരോഗ്യ വകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് (ഹെൽത്ത്) പൈനാവ് 4862 233030
2 ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് (ഹോമിയോ) 4862 227326
3 ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്, ഐഎസ്എം, കുയിലിമല 4862 232318
4 ജില്ലാ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ തൊടുപുഴ 4862 222619
5 ജില്ലാ ആശുപത്രി, ഇടുക്കി 4862 232474, 232444
6 താലൂക്ക് ആശുപത്രി തൊടുപുഴ 4862 222630
7 താലൂക്ക് ആശുപത്രി , അടിമാലി 4862 222670
8 താലൂക്ക് ആശുപത്രി പീരുമേട് 4869 232224
9 കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, നെടുങ്കണ്ടം 4868232650
10 സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി തൊടുപുഴ 4862 226185
11 ജില്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ, മുട്ടം 4862 256428
12 ജില്ലാ ടിബി സെന്റർ 4862 233157
13 സർക്കിൾ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫീസ് ദേവികുളം 4865 357046
വനം, വന്യജീവി വകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് മൂന്നാർ 4865 264237
2 ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ഇടുക്കി 4862 232505
3 ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ്, മാങ്കുളം അടിമാലി 4864 222014
4 ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ചന്ദന വിഭാഗം, മറയൂർ 4865 252301
5 അസ്സിസ്റ്റന്റ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് മൂന്നാർ 4865 230208
6 അസ്സിസ്റ്റന്റ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഫോറെസ്റ്ററി ഇടുക്കി 4862 232605
7 വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ,വെള്ളപ്പാറ,ഇടുക്കി 4862 232271
8 വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ, ഇരവികുളം , മൂന്നാർ 4865 231587
9 വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ 4869 222028
10 അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സംരക്ഷണ ഓഫീസ്, തേക്കടി 4869 222025
11 ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസ് വെള്ളപ്പാറ ഇടുക്കി 4862 232274
12 ഇക്കോ വികസന ഓഫീസ്,തേക്കടി 4869 222413
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. കെട്ടിട വിഭാഗം, പൈനാവ് 4862 232383
2 പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.റോഡ് വിഭാഗം, പൈനാവ് 4862 232353
3 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ,
ചെറുതോണി
4862 2322402
4 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,റോഡ്സ്, തൊടുപുഴ 4862 222695
5 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,ബിൽഡിങ്‌സ്, തൊടുപുഴ 4862 222974
6 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, റോഡ്സ്, മൂന്നാർ 4865 230237
7 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിങ്‌സ്, മൂന്നാർ 4865 230257
8 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,പൈനാവ് 4862 232383
9 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പീരുമേട് 4869 232034
10 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, നെടുങ്കണ്ടം 4868 232051
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ, തൊടുപുഴ 4868 223353
2 ഇലക്ട്രിക്കൽ മേജർ സെക്ഷൻ,തൊടുപുഴ 4868 232327
3 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ,ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ , കട്ടപ്പന 4868 272448
4 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ ,തൊടുപുഴ 4862 222377
5 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജനറൽ ഡിവിഷൻ , ചിത്തിരപുരം 4865 263226
6 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജനറൽ ഡിവിഷൻ, മൂലമറ്റം 4862 252026
7 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,ജനറൽ ഡിവിഷൻ സിവിൽ , മൂലമറ്റം 4862 232221
8 കെ.എസ്.ഇ.ബി. റിസർച്ച് ഡിവിഷൻ, വാഴത്തോപ്പ് 4862 222377
9 കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇ.ഇ തൊടുപുഴ 4862 222550
10 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, തൊടുപുഴ 4862 232327
11 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, വാഴത്തോപ്പ് 4868 272264
12 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കട്ടപ്പന 4868 272448
13 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,കട്ടപ്പന 4868 272448
14 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,ചിത്തിരപുരം 4865 263237
15 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, രാജകുമാരി 4868 244040
16 അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പീരുമേട് 4869 232037
17 സൂപ്പൈൻറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജനറേഷൻ സർക്കിൾ, ചിത്തിരപുരം 4865 263229
18 പവർ ഹൌസ്,മൂലമറ്റം 4862 252053
19 പവർ ഹൌസ്, പള്ളിവാസൽ 4865 263225
20 പവർ ഹൌസ്, സെൻഗുളം 4864 276226
21 റിസർച്ച് ഡിവിഷൻ, സൂപ്രണ്ട് എഞ്ചിനീയർ, ഇടുക്കി 4862 232221
22 റിസർച്ച് ഡിവിഷൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ വാഴത്തോപ്പ് 4862 235221
23 റിസർച്ച് ഡിവിഷൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ രാജകുമാരി 4868 244040
ഗതാഗത വകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 റീജിയണൽ ട്രാൻസ്‌പോർട് ഓഫീസിൽ , കുയിലിമല 4862 232244
2 ജോയിന്റ് ആർ.ടി.ഒ, തൊടുപുഴ 4862 225564
3 ജോയിന്റ് ആർ.ടി.ഒ, വണ്ടിപ്പെരിയാർ 4869 232733
ജല അതോറിറ്റി
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, തൊടുപുഴ 4862 222812
2 പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ,കട്ടപ്പന 4868 250101
3 പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ,തൊടുപുഴ 4862 222912
4 പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ,പൈനാവ് 4862 232388
5 പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ,കട്ടപ്പന 4868 272011
6 പി.എച്ച് ഡിവിഷൻ, പീരുമേട് 4869 232220
അഗ്നി ശമന സേന
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 കട്ടപ്പന 4868 272300
2 തൊടുപുഴ 4862 222911
3 മൂന്നാർ 4865 230290
4 ഇടുക്കി 4862 236100
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, തൊടുപുഴ 4862 222996
2 ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ്, തൊടുപുഴ 4862 222863
3 ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസ്‌, കട്ടപ്പന 4868 272439
5 അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസ്‌ , തൊടുപുഴ 4862 223869
6 അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസ്‌, അടിമാലി 4864 222953
7 അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസ്‌, അറക്കുളം 4862 252902
8 അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസ്‌, കട്ടപ്പന 4868 273139
9 അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസ്‌, മൂന്നാർ 4865 232579
10 അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസ്‌, നെടുങ്കണ്ടം 4868 232283
11 അസിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസ്‌,പീരുമേട് 4869 232809
12 ഡി പി ഇ പി ഡയറ്റ് തൊടുപുഴ 4862 226895
ഭൂഗർഭ ജല വകുപ്പ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 ജി.ഡബ്ല്യു.ആർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫീസ്,തൊടുപുഴ 4862 226199
2 മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി , തൊടുപുഴ 4862 223484
ഫാക്ടറീസ്
ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസിന്റെ പേര് ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ
1 ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം, ചെറുതോണി 4862 235507
2 ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയ്‌ലേഴ്‌സ് 4862 222936