അടയ്ക്കുക

സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോര്‍ട്ട്‌
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
വാർഷിക സുപ്രധാന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് – 2016 28/03/2018 കാണുക (4 MB)
പഞ്ചായത്തുതല സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് 2011 28/03/2018 കാണുക (1 MB)
വ്യവസായ വാർഷിക സർവെ റിപ്പോർട്ട് 2013-14 28/03/2018 കാണുക (3 MB)
വനഭൂമി സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2015 28/03/2018 കാണുക (1 MB)
കൃഷി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് 2016-17 28/03/2018 കാണുക (8 MB)