അടയ്ക്കുക

പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപ്പുതറ

ഇ-മെയില്‍ : shouptridk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497980386
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04869-244315