അടയ്ക്കുക

ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് )

ഇ-മെയില്‍ : dyspcdidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് )
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497990056
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-233233