അടയ്ക്കുക

ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്)

ഇ-മെയില്‍ : dyspsbcididk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്)
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497990054
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-232356