അടയ്ക്കുക

ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ)

ഇ-മെയില്‍ : dyspadminidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ)
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497990053
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-232354