അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് , പുറപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : purapuzhagramapanchayat[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് , പുറപ്പുഴ
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045104
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-273049