അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പള്ളിവാസൽ

ഇ-മെയില്‍ : pallivasalpt[at]yahoo[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പള്ളിവാസൽ
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045020
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04865-263239