അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് , കരിങ്കുന്നം

ഇ-മെയില്‍ : karimkunnamgramapanchayat[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് , കരിങ്കുന്നം
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045100
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-242322