അടയ്ക്കുക

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് , ഇടവെട്ടി

ഇ-മെയില്‍ : edavettygramapanchayat[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് , ഇടവെട്ടി
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9496045098
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-223809